top of page

Değerli bilim insanı meslektaşlarım,

Biz akademisyenlerin asli görevi bilimsel araştırmalar yapmak ve bulgularımızı makale, kitap, kongre, proje, ders vermek gibi farklı mecralarda bilim dünyasının ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu çalışmalarımızı yaparken belirli kurumlardan maddi ve manevi destek almamız son derece önemlidir. Özellikle büyük bütçeli araştırma projeleri gibi faaliyetlerin bütçelerinin üst kurumlar tarafından finanse edilmesi kaçınılmazdır. Dönem dönem bir takım destekler, kaynaklar sağlansa da biz akademisyenlerin salt destek/teşvik kaygısı ile hareket etmemesi, gerek teorik gerekse de uygulamalı çalışmalarımızı en nitelikli hali ile tamamlayıp yukarıda ifade edilen makale, kongre, kitap gibi farklı mecralarda her zaman yayınlama çabası içerinde olması son derece önemlidir. Mevzuatlar, uygulamalar değişse de nitelikli bilimsel çalışmaların ölümsüzlüğü ve yalnızca yazarlarına ait olduğu gerçeği hiç bir zaman değişmeyecektir. Bu bağlamda gayretli bilimsel çalışmalarımızı sürdürmemiz, gerek bizlerin bilim insanı olarak bireysel gelişimimize sağlayacağı katkı ve gerekse de ülkemizin kalkınması noktasındaki katma değeri göz ardı edilemez bir gerçektir. Bugün yapılmış olan bir çalışmanın herhangi bir mevzuat kapsamı dışında kalması bu çalışmanın bilimsel olarak yetersiz olduğu anlamı taşımadığı gibi o çalışmaya yönelik tüm gayretlerin boşa gittiği, fonksiyon dışı kaldığı anlamına da gelmemektedir. Tüm bilim, fikir ve sanat eserleri müelliflerine aittir ve yazarlarının künyelerinde, öz geçmişlerinde onların gayretlerinin ürünü olarak kendilerini göstererek müelliflerini temsil etmektedirler. Özellikle bilimsel çalışmaları salt bir ülkeye münhasır olarak kabul etmemek, bulguların tüm dünya literatürüne kazandırıldığını unutmamak gerekmektedir. Bu saikle yapılacak tüm nitelikli çalışmalar her zaman geçerliliğini koruyacaktır.

İKSAD Enstitüsü olarak tüm bilim insanlarını kutlar, akademik yaşamlarında başarılar dileriz

Mustafa Latif EMEK (Phd)

İKSAD Başkanı

DOÇENTLİK VE TEŞVİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) farklı mevzuatlarla düzenlenmektedir.

İKSAD KONGRE: İksad Kongre Platformunda (www.iksadkongre.org) doğrudan doğruya İKSAD tarafından düzenlenen kongrelerin yanı sıra başka kurumlar (üniversiteler, enstitüler, belediyeler, bilimsel dergiler gibi) tarafından düzenlenen kongrelerin tanıtımları da yapılmaktadır. Sitemizde tanıtımını yayınladığımız kongrelerin tamamının bilimsel etik ilkelere uygun olması, hakemli olması ve hakem sürecinin titizlikle yürütülmesi şartını aramaktayız.  

DOÇENTLİK: İKSAD Kongrelerinin tamamı uluslararası akreditasyona sahiptir. ÜAK mevzuatına göre öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamaları da dahil olmak üzere akademik yükselme kriterlerinin tamamını karşılamaktadır. 

İKSAD Enstitüsü'nün düzenlediği bilimsel etkinler ilk günden itibaren ÜAK'ın 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlemesinde belirttiği nitelikleri haizdir. Kongrede sunumu yapılan özet metin ve tam metinler hakem denetiminden geçmekte ISBN'li bildiri kitaplarında yayınlanmaktadır. Doçentlik başvurularında 3 puan kategorisinde değerlendirilen kongrelerimizin düzenleme ve bilim kurulu üyeleri "resmi görevlendirme yazısı" ile görevlerini icra etmektedirler. 

ÜAK Genel Kurulunca alınan yeni karar EKİM 2023 döneminde DOÇENTLİK başvuru yapanlar için uygulanmayacaktır. Yeni düzenleme 2024 yılında DOÇENTLİK başvurusu yapacaklar için geçerli olacaktır. Bu sebeple  EKİM 2023 döneminde başvuru yapacakların bugüne kadar katılmış oldukları ve bundan sonra da Ekim 2023 tarihinden öncesine kadar katılacakları Bilimsel Etkinlikler (eski yönetmeliğe uygun olanlar) geçerli olacaktır.
2024 Yılında uygulanacak olan yeni DOÇENTLİK kriterlerine göre "kongrelerde olması gereken nitelikler" aşağıdaki gibidir
(Önemli not: Akademik teşvik kriterleri farklıdır)

SIKÇA SORULAN SORULAR
SORU 1) Yeni düzenlemeyle kongreler kaç şekilde kategorize edilmiştir?
CEVAP 1) Yeni düzenlemeyle Kongreler bildiri kitapçığının taranma esasına göre ikiye ayrılmıştır
Bildiri Kitapları  Web of Science (CPCI)'de Yayınlanan Kongreler
Sunumunu yapmış olduğunuz bildirinin özeti ya da tam metni CPCI'de taranıyorsa bir bildiri için doçentlik başvurusunda bir bildiri için 5 puan verilecektir. 
Bildiri Kitapları Web of Science (CPCI)'de Yayınlanmayan Kongreler
lSunumunu yapmış olduğunuz bildirinin özeti ya da tam metni CPCI'de taranmıyorsa ve çalışmanız ISBN'li bildiri kitabında yayınlanmışsa doçentlik başvurusunda  bir bildiri için 3 puan verilecektir. 

SORU 2) Yeni düzenlemeyle "uluslararası" ve "ulusal" kongrelerin puanlaması nasıl yapılacaktır ?
CEVAP 2) Yeni düzenlemeye göre gerek ulusal ve gerekse de uluslararası kongreler puanlama açısından eşit statüye alınmıştır. Katılmış olduğunuz kongre ulusal ya da uluslararası statüde olsun bildiri kitapları CPCI'de taranıyorsa bir bildiri için 5 puan, CPCI'de taranmıyorsa bir bildiri için 3 puan verilecektir

SORU 3) Katıldığım kongrelerin hiç birisinin bildiri kitabı CPCI'de taranmıyor. Bu durumda Doçentlik şartlarını kongreler bağlamında sağlayamayacak mıyım?
CEVAP 3) Yeni düzenlemeyle makaleler için belirli alanlarda ve belirli sayıda TR dizinde taranması, SCI, SSCI gibi endekslerde taranması şartı varken kongre katılımları için mutlaka CPCI'de taranan bir kongreye katılmış olma şartı bulunmamaktadır. Yeni düzenlemede Bilimsel Toplantı başlığı altında CPCI'de taranan ya da taranmayan kongrelere katılarak bu kategoride en az 5 puan en çok 10 puan alınabileceği şartı bulunmaktadır. Yani bir adet CPCI'de taranan bildiri sunarak 5 puan alınabileceği gibi 2 adet CPCI'de taranmayan bildiri sunarak toplamda 6 puan alınarak da Bilimsel Toplantı kategorisinde asgari 5 puan alma şartı sağlanmış olacaktır. 

SORU 4) Katılacağım bilimsel toplantılarda %51 yabancı katılım şartı bulunmakta mıdır?
CEVAP 4) Doçentlik kriterlerine göre katılacağınız kongrede %51 yabancı katılım şartı bulunmamaktadır. Bu şart "akademik teşvik" için geçerlidir. Doçentlik için katılacağınız uluslararası kongrelerin bilim kurulunda en az 5 yabancı uyruklu akademisyen olması gerekmektedir. Doçentlik için katılacağınız ulusal kongreler için bilim ya da düzenleme kurullarında yabancı akademisyen olması şartı bulunmamaktadır.

SORU 5) Yeni düzenlemeye göre katılacağım kongre organizasyonunun niteliğiyle ilgili neye dikkat etmem gerekir?
CEVAP 5) Bilindiği üzere gerek dünyada ve gerekse de ülkemizde "peredator" olarak niteleyebileceğimiz çok sayıda kongre ve akademik etkinlik düzenlenmektedir. Pek çok kongrenin gerek düzenleme kurulu ve gerekse de bilim kurullarına yazılan isimler internet ve diğer kaynaklardan kopyalanarak oluşturulmakta ve söz konusu kurulların üyelerinin bu etkinlikle ilgili hiç bir bilgisi bulunmamaktadır. Özellikle kongrelere "uluslararası" görünüm kazandırmak isteyen "peredator" organizatörler yurt dışındaki üniversite web sitelerinden aldıkları akademisyen isimleriyle sahte kurullar oluşturmakta ve bu şekilde niteliksiz bilimsel etkinlikler düzenlemektedirler. ÜAK Genel Kurulunun aldığı son kararla yaptığı en önemli yeniliklerden birisi de "düzenleme kurulu üyesi akademisyenlerin" resmi yazı ile görevlendirilmeleri şartıdır. Böylece düzenleme kurulu üyelerinin statülerine resmiyet kazandırılmaktadır. Ayrıca kongre ve bilimsel toplantıların tüzel kişiliğe haiz kurumlarca yapılabilmesi de yine önemli bir karardır.

AKADEMİK TEŞVİK: 16 Ocak 2020 tarihinde YÖK tarafından çıkarılan Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenmiş olan bir kongre katılımcısının teşvikten faydalanabilmesi için 2 kategoride 5 şart bulunmaktadır. 

1. KATEGORİ: Kongrenin sağlaması gereken şart 

- Kongre sunulan bildirilerin yarıdan fazlasının YABANCI (TC vatandaşı olmayan) katılımcılar tarafından sunulması

- Kongre sonrası ISBN'li kongre kitabı yayınlanmış olması

- Bu yabancı katılımcıların Türkiye dışında en az 5 ülkeden olması gerekmektedir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse

Yurt dışında katıldığınız bir kongre: Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 adet bildirinin sunulduğu bir kongreye katıldığınızı varsayalım. Kongrede sunulan bildirilerden 10 tanesi TC vatandaşı katılımcılar ve 90 tanesi de Amerikan vatandaşı katılımcılar tarafından sunulmuşsa yabancılar tarafından sunulan bildirilerin 5 farklı ülkeden katılımcı tarafından sunulmuş olması şartını karşılamadığı için bu kongre teşvikte kullanılamaz.  Ancak bu 90 bildiri ABD, Kanada, Gürcistan, Rusya, Çin gibi 5 farklı ülke akademisyenlerince sunulmuşsa akademik teşvik kriterlerini karşılar.

Yurt dışında katıldığınız kongrenin katılımcılarından %51 ve daha fazlası TC vatandaşı ise hiç bir şekilde akademik teşvikten faydalanamazsınız. Yani yukarıdaki örnekte 100 bildirinin sunulduğu bir kongre katılımcılarının 51 tanesi veya daha fazlası TC vatandaşı ise kongre katılımı sebebiyle akademik teşvikten yararlanamazsınız.

Yurt içinde katıldığınız bir kongre: Ankara'da 100 adet bildirinin sunulduğu bir kongreye katıldığınızı varsayalım. Kongrede sunulan bildirilerden 49 tanesi TC vatandaşı katılımcılar ve 51 tanesi de örneğin Azerbaycan vatandaşı katılımcılar tarafından sunulmuşsa yabancılar tarafından sunulan bildirilerin 5 farklı ülkeden katılımcı tarafından sunulmuş olması şartını karşılamadığı için bu kongre teşvikte kullanılamaz.  Ancak bu 51 bildiri Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, İran gibi 5 farklı ülke akademisyenlerince sunulmuşsa akademik teşvik kriterlerini karşılar.

Yurt içinde katıldığınız bir kongrenin katılımcılarından %51 ve daha fazlası TC vatandaşı ise hiç bir şekilde akademik teşvikten faydalanamazsınız. Yani yukarıdaki örnekte 100 bildirinin sunulduğu bir kongre katılımcılarının 51 tanesi veya daha fazlası TC vatandaşı ise kongre katılımı sebebiyle akademik teşvikten yararlanamazsınız.

2. KATEGORİ: Katılımcının sağlaması gereken şart

Yukarıda sayılan kriterleri karşılayan bir kongreye katılımınızdan sonra aşağıdaki iki şartın da karşılanması halinde teşvikten faydalanabilirsiniz

- Katılımcı olarak kongrede sunmuş olduğunuz bildirinin TAM METNİ ile (ISBN'li kongre kitabında yayınlanmış olmalıdır) kurumunuza müracaat etmeniz gerekmektedir

- Kurumunuzun (üniversitenizin) katılmış olduğunuz kongreyi uluslararası olarak tanıdığı yönünde senato/yönetim kurulu kararı almış olması gerekmektedir. Yani tüm şartları karşılayarak üniversitenize başvurmuş olsanız bile mevcut yönetmeliğe göre üniversitenizin de katıldığınız kongreyi uluslararası olarak kabul etmesi halinde teşvikten faydalanabilirsiniz.

bottom of page